การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 8 โครงการดังนี้

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2.สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 3.สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการมีการใช้ ICT ครัวเรือน

            สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาชิกในครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องโทรสาร สถานที่ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถ... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2561 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับพฤติกรรมทางสังคม ค่านิยมของวัยรุ่น ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือน คุณธรรมและจริยธรรม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพื่อให้ได้ชุดดัชนีสังคมแห่งชาติที่สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2

  • สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมู

  • สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมู

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.