Display # 
Title Author Hits
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 2
22-01-63 สถิติแม่กลอง ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 3
22-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 2
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Written by admin 3
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 4
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Written by admin 3
พิธีวันยุทธหัตถี Written by admin 3
สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 5
17-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 5
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by admin 4
14-01-63 การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ Written by admin 5
14-01-63 สถิติแม่กลองร่วมให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการตรวจประเมินรางวัลแหนบทองคำ ปี 2563 Written by admin 6
14-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการอบรมเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่าน Video Conference Written by admin 9
7 วันอันตราย Written by admin 7
มาดี มีดีที่ข้อมูล Written by admin 7
13-01-63 เจ้าหน้าที่สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามเฝ้าระวังน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 7
10-01-63 ผู้ว่าแม่กลองเปิดการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ Written by admin 6
09-01-63 เข้าร่วมพิธีปล่อยปลากระเบนราหูเพศผู้ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ Written by admin 9
08-01-63 ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 9
08-01-63 เข้าร่วมพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ Written by admin 5
08-01-63 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย Written by admin 5
08-01-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 6
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์63 Written by admin 4
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน Written by admin 3
ใคร?...ได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากรและเคหะ Written by admin 5
เกียรติบัตรเพื่อขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 4
07-01-63 ประชุมวางแผนการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 4
07-01-63 เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 Written by admin 2
เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี2562 Written by admin 4
07-01-63 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม Written by admin 5
03-01-63 สวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด Written by admin 8
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน Written by admin 7
03-01-63 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 9
03-01-63 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 9
ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 Written by admin 11
วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน 2563 Written by admin 8
27-12-62 ประชุมประจำเดือนธันวาคม Written by admin 10
สวัสดีปีใหม่ 2563 Written by admin 11
26-12-62 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 13
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 Written by admin 6
26-12-62 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 Written by admin 9
สำมะโนประชากรและเคหะ ทำเมื่อไหร่? Written by admin 6
จิตอาสากำจัดผักตบชวา ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Written by admin 6
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 2563 Written by admin 6
25-12-62 ร่วมกิจกรรม ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 Written by admin 9
24-12-62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) Written by admin 9
24-12-62 ร่วมพิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำหรับเชิญไปจุดในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563 Written by admin 8
24-12-62 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางสมุทรสงคราม Written by admin 9
23-12-62 ร่วมชมการใช้เรือภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ดูดเลน Written by admin 9
23-12-62 ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 10
20-12-62 ประชุมคณะทำงานในการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 Written by admin 13
19-12-62 ร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด Written by admin 11
สภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Written by admin 12
รู้จัก สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 17
16-12-62 ร่วมจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ในงานเทศกาลกินปลาทูจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 22 Written by admin 16
13-12-62 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" Written by admin 17
13-12-62 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 22 Written by admin 16
12-12-62 ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Written by admin 17
มารู้จัก...สำมะโนประชากร...ข้อมูลที่ให้ใครได้ประโยชน์ Written by admin 13
11-12-62 ร่วมกิจกรรม ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 Written by admin 19
ใครได้ประโยชน์จาก สำมะโนประชากรและเคหะ Written by admin 10
09-12-62 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Written by admin 9
06-12-62 เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562 Written by admin 15
พิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 Written by admin 13
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม63 Written by admin 13
05-12-62 จิตอาสา ณ วัดบางคณฑีใน Written by admin 12
04-12-62 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ Written by admin 17
04-12-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 12
สารสถิติ ฉบับที่ 12 ปีที่ 1 Written by admin 11
การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภออัมพวา ประจำเดือนธันวาคม 2562 Written by admin 13
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 15
การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2562 Written by admin 10
สำมะโนประชากรและเคหะ คืออะไร ? Written by admin 11
28-11-62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 19
27-11-62 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน Written by admin 16
26-11-62 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2562 Written by admin 23
การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว บริเวณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 Written by admin 28
สถานการณ์แผ่นดินไหว บริเวณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 Written by admin 23
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 22/11/62 Written by admin 22
ไม่อยากเป็นโรคกรดไหลย้อนควรทำตามนี้ Written by admin 21
ในยุคที่มหาวิทยาลัยไทย...ต้องอยู่รอดด้วยนักศึกษา"จีน" Written by admin 20
จำนวนคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ Written by admin 12
จำนวนแรงงานของแต่ละอุตสาหกรรม Written by admin 14
บริษัทที่มีกำไร และ ขาดทุน มากสุดในประเทศไทย Written by admin 11
ไทยนำเข้าสินค้าอะไรมากที่สุดจากประเทศเหล่านี้ ปี 2018 Written by admin 10
21-11-62 ประชุม video conference Written by admin 13
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 20/11/62 Written by admin 13
18-11-62 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการจัดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 22 Written by admin 27
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 Written by admin 23
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 13/11/62 Written by admin 25
ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 24
การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 24
11-11-62 ร่วมรับพระประทีป และไฟสำหรับจุดพระประทีป ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by admin 14
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 08/11/62 Written by admin 16
การประชุมพิจารณาแนวทางในการจัดงานมหกรรมเกลือเพชรสมุทรคีรี Written by admin 16
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 07/11/62 Written by admin 16
กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ เดือนพฤศจิกายน 2562 Written by admin 14
การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Written by admin 16
แผนการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม62 Written by admin 15
05-11-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 14

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.