Display # 
Title Author Hits
แผนการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม63 Written by admin 0
2-3-09-63 มาดีสถิติแม่กลอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม” Written by admin 13
31-08-63 สถิติแม่กลอง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 17
25-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 14
24-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 10
21-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี (เที่ยวกลับ) Written by admin 12
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน63 Written by admin 16
19-20-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 13
19-08-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ประเภทล้งมะพร้าว (เพิ่มเติม) Written by admin 13
18-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ Written by admin 10
18-08-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 12
18-08-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 15
17-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม Written by admin 21
17-08-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 15
14-16-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based)” Written by admin 14
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 19
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” Written by admin 13
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 16
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 14
10-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Written by admin 15
10-11-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 ผ่าน VDO Conference Center Written by admin 15
06-08-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 15
04-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” กิจกรรม “ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by admin 16
30-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง Written by admin 18
29-07-63 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Written by admin 22
29-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2563 Written by admin 20
29-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by admin 19
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 Written by admin 18
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 19
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 19
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 20
23-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5-2563 Written by admin 30
22-07-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 24
แผนการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม63 Written by admin 28
20-07-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 25
20-07-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 22
มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที Written by admin 22
17.07.63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เก็บกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองเหมืองมะนาว ต.วัดประดู่ Written by admin 26
16-07-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 33
15-07-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมบำบัดน้ำเสียคลองวัดประดู่ Written by admin 31
การประชุมแนวทางการบำบัดน้ำเสียคลองวัดประดู่ Written by admin 26
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 26
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลส้มโอและน้ำตาลมะพร้าวแท้สมุทรสงคราม ปี 2563 Written by admin 27
11-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 26
11-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Written by admin 24
09-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 26
2-3-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics Written by admin 38
02-07-63 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2563 Written by admin 35
01-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 (นครปฐม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 34
30-06-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Video Conference Written by admin 32
30-06-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2563 Written by admin 33
29-06-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Written by admin 31
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2563 Written by admin 38
24-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 37
23-06-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 35
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม63 Written by admin 37
23-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 39
22-06-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 41
19-06-2563 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 40
18-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เก็บกำจัดผักตบชวาบริเวณฝายน้ำล้นคลองทับแถบ Written by admin 34
17-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมติดตามผลการทดสอบการใช้เชื้อรากำจัดผักตบชวาในคลองวัดประดู่ Written by admin 38
12-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ Written by admin 43
09-12-62 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมแสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส Written by admin 58
10.06.2563 การลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 66
10-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 Written by admin 49
10.06.2563 การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Written by admin 61
09-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 Written by admin 53
09-06-63 การอบรมการพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ด้านการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน Written by admin 74
09-06-63 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 46
09-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร Written by admin 60
08-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 Written by admin 42
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 59
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 Written by admin 91
การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน Written by admin 85
คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผ่านระบบออนไลน์ Written by admin 60
03-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 Written by admin 50
03-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 Written by admin 48
03-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 Written by admin 51
02-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผ่านระบบออนไลน์ Written by admin 50
29-05-63 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Written by admin 59
28-05-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 88
27-05-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 60
28-05-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by admin 50
25-05-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 57
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน63 Written by admin 51
21-05-63 สถิติแม่กลองเข้าร่วมการประชุมและชี้แจงการดำเนินงานของส่วนราชการในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 54
21-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 52
18-05-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 100
13.05.2563 มาดีสถิติแม่กลอง ตรวจติดตามและประเมินผล มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Written by admin 52
13-05-63 ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 75
มาดีสถิติแม่กลอง ตรวจติดตามและประเมินผล มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Written by admin 57
มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์การทดลองใช้เรือดูดตะกอนเลนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 79
07-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 56
07-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 67
05-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมการประชุมข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 57
วันวิสาขบูชา 2563 Written by admin 58
30-04-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ การใช้รถแม็คโครกำจัดวัชพืชน้ำ ของคณะดำเนินงานด้านการกำจัดตะกอนเลน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา Written by admin 110
30-04-63 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 57
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 Written by admin 60
แผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม63 Written by admin 63

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.