Display # 
Title Author Hits
13-08-62 ประชุมติดตามงานโครงการน้ำ Written by admin 1
12-08-62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 1
12-08-62 จิตอาสา วัดปราโมทย์ Written by admin 1
12-08-62 ทำบุญตักบาตร Written by admin 1
09-08-62 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 Written by admin 1
08-08-62 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งที่ 5/2562 Written by admin 2
07-08-62 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วัดนางพิมพ์ Written by admin 2
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม Written by admin 4
02-08-62 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าฐานข้อมูลของจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by admin 5
31-07-62 การประชุมการประเมินคัดเลือกและประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม Written by admin 4
02-08-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 4
02-08-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 2
31-07-62 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม Written by admin 5
30-31/7/61 การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2562 Written by admin 6
30-07-62 เข้าร่วมบันทึกเทป Written by admin 6
กิจกรรม 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ Written by admin 4
22-07-62 การประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2561-2565) Written by admin 7
19-07-62 ประชุมติดตามงานโครงการน้ำ Written by admin 10
19-07-62 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by admin 10
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกรกฎาคม Written by admin 10
สารสถิติ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Written by admin 7
15-07-62 ประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำฯ Written by admin 8
12-07-62 อบรมเพิ่มเติม fi Written by admin 6
12-07-62 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Written by admin 10
11-07-62 พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์ Written by admin 10
11-07-62 ประสานงาน อ.เมือง Written by admin 10
11-07-62 ถวายเทียนวัดอัมพวันฯ Written by admin 6
ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2562 Written by admin 13
10-07-62 เข้าร่วมงานการจัดนิทรรศการ กศน. Written by admin 11
09-07-62 ผู้ว่าพาเข้าวัด วัดบางวันทอง Written by admin 9
แผนงานประจำเดือนสิงหาคม Written by admin 15
08-07-62 ติดต่อประสานงานผู้นำชุมชน บางแสม Written by admin 10
08-07-62 ประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ Written by admin 11
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 7
ประสานงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 8
02-07-62 เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางคนที Written by admin 11
02-07-62 เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง Written by admin 11
02-07-62 เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.อัมพวา Written by admin 11
ประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำฯ 01-07-62 Written by admin 6
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 Written by admin 8
การประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลน้ำฯ Written by admin 15
การตรวจราชการของรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและเลขานุการกรม Written by admin 17
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนมิถุนายน ปี 2562 Written by admin 20
การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 15
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 15
ประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำฯ Written by admin 12
ประชุมเรื่องการUpdateโปรแกรมโครงการบริหารจัดการน้ำฯ Written by admin 14
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 Written by admin 13
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2562 Written by admin 16
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Written by admin 16
การประชุมการใช้งานระบบสารบรรณ Written by admin 15
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2562 Written by admin 16
ประชุมติดตามงาน Written by admin 16
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม62 Written by admin 13
ประสานงานเตรียมข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Written by admin 11
การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Written by admin 17
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 12
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลอง Written by admin 14
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 Written by admin 9
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล Written by admin 11
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม Written by admin 11
พิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ Written by admin 14
เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 12
ครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 18
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ Written by admin 18
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by admin 14
ประชุมติดตามงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 16
แผนการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Written by admin 14
แผนการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Written by admin 15
สารสถิติ ฉบับที่ 5 Written by admin 13
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.62) Written by admin 16
เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา Written by admin 14
ประชุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Written by admin 18
อบรมเพิ่มเติม FI Written by admin 15
ลงพื้นที่สังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนาม Written by admin 16
งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก Written by admin 28
ปลูกต้นไม้ Written by admin 19
อบรม Fs และ Fi Written by admin 22
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 30
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Written by admin 34
ประชุมประจำเดือนเมษายน Written by admin 32
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 36
สัมมนา ลดการใช้พลังงาน Written by admin 34
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2562 Written by admin 34
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2562 Written by admin 26
การประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการ Written by admin 34
ตรวจเยี่ยมจุดบริการและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 Written by admin 36
สสช. สำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Written by admin 44
8-9 เม.ย. 62 พิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก Written by admin 34
6 เม.ย. 62 พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ Written by admin 33
1-4 เม.ย. 62 การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 37
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 32
ลงพื้นที่ประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 50
การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 57
รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 36
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 35
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 83
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” Written by admin 41
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Written by admin 44
18-03-62 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดดาวดึงษ์ Written by admin 42

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.