Display # 
Title Author Hits
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” Written by admin 3
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Written by admin 3
18-03-62 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดดาวดึงษ์ Written by admin 6
15-03-62 อบรมการใช้ Video Conference Written by admin 1
15-03-62 กิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2562 Written by admin 2
14-03-62 ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ Written by admin 0
14-03-62 ศึกษาวิธีการใช้ Video Conference Written by admin 0
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการ (ครู ก) Written by admin 10
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2562 Written by admin 15
การเข้าร่วมกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม Written by admin 14
วันมาฆบูชา Written by admin 19
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งชมเชย พระราชทานบัตรจิตอาสา หมวก ผ้าพันคอ และมอบกระเช้าพระราชทานแก่นางสาวพรไพลิน สีสด Written by admin 27
ภารกิจนโยบาย แผนงาน/โครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 25
มองสถานการณ์ผู้สูงอายุเมืองแม่กลอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย Written by admin 16
ลงแขกลงคลอง Written by admin 18
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภออัมพวา Written by admin 20
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม Written by admin 22
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภอบางคนที Written by admin 19
แผนการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม Written by admin 51
15-11-61 ผู้ว่าฯพาเข้าวัด Written by admin 54
14-11-61 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Written by admin 48
12-11-61 ลงแขก ลงคลอง Written by admin 44
12-11-61 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) Written by admin 39
31-10-61 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2561 Written by admin 40
31-10-61 ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมประจำเดือน Written by admin 34
30-10-61 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่10/2561 Written by admin 38
แผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน Written by admin 36
19-10-61 จิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 39
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 Written by admin 33
23-10-61 เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช Written by admin 45
22-10-61 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง Written by admin 47
21-10-61 เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 Written by admin 41
16-10-61 แสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 36
14-10-61 จิตอาสา ณ วัดปากสมุทร Written by admin 39
13-10-61 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 Written by admin 29
12-10-61 แสดงความยินดีและประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 30
สร้างนิสัยการอ่าน...สำคัญแค่ไหน...ในยุคดิจิทัล Written by admin 42
แรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 42
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 Written by admin 59
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 คาบเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 12 ของทุกเดือน 2561/2562 Written by admin 71
2-10-61 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by admin 59
1-10-61 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 Written by admin 53
24-9-61 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ” Written by admin 43
20-9-61 เข้าร่วมฝึกอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 Written by admin 58
19-9-61 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 48
เข้าร่วมงานการรับมอบเครื่องทำการประมงผิดกฎหมายจากชาวประมงพื้นบ้าน Written by admin 42
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำผลิตภัณฑ์/สินค้า (ของดีบ้านฉัน) จากชุมชน/หมู่บ้าน สู่ตลาดออนไลน์" (1 กิจกรรม 1 จังหวัด) Written by admin 60
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 Written by admin 52
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Written by admin 66
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 Written by admin 47
การย้ายถิ่นของประชาการในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 48
ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม (สพค.) 2561 Written by admin 74
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 Written by admin 51
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 Written by admin 45
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 Written by admin 43
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 Written by admin 72
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 Written by admin 40
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ Written by admin 39
ข่าวประชาสัมพันธ์สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 Written by admin 48
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จังหวัดสมุทรสงคราม 2560 Written by admin 50
โครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด Written by admin 44
โครงการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 36
ประชาสัมพันธ์สำรวจการท่องเที่ยว Written by admin 43
ภาวะการทำงานของประชากรสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 36
ภาวะการทำงานของประชากรสมุทรสงคราม ไตรมาสที่1/2561 Written by admin 40
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2561 Written by admin 38
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 Written by admin 42
บทวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61 “ผู้สูงอายุกับการทำงาน” Written by admin 48
บทวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61 “การท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม” Written by admin 52
ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 Written by admin 41
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 59
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ฯ Written by admin 51
ดนตรีร้อยฝัน สร้างปณิธาน เพื่อประเทศไทย Written by admin 56
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 Written by admin 61
OTOP สมุทรสงคราม ชุมชน คน ๓ น้ำ Written by admin 58
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2561 Written by admin 65
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ฯลฯ Written by admin 65
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก Written by admin 71
บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ Written by admin 69
สัมมนาลูกค้า "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม" Written by admin 91
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 Written by admin 76
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ Written by admin 73
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนเมษายน 2561 Written by admin 89
Video Conference คร้งที่ 7/2561 Written by admin 99
วันวิสาขบูชา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Written by admin 217
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561 Written by admin 140
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการมีการใช้ ICT ครัวเรือน Written by admin 145
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม Written by admin 140
"การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561" Written by admin 163
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ Written by admin 151
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 174
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 903
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เดินหน้า “โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย” Written by admin 406
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 463
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 1057
ร่วมลงนามถวายพระพร Written by admin 1919

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.