Display # 
Title Author Hits
28-05-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 1
27-05-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 1
28-05-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by admin 2
25-05-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 6
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน63 Written by admin 5
21-05-63 สถิติแม่กลองเข้าร่วมการประชุมและชี้แจงการดำเนินงานของส่วนราชการในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 6
21-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 6
18-05-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 7
13.05.2563 มาดีสถิติแม่กลอง ตรวจติดตามและประเมินผล มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Written by admin 7
13-05-63 ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 12
มาดีสถิติแม่กลอง ตรวจติดตามและประเมินผล มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Written by admin 8
มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์การทดลองใช้เรือดูดตะกอนเลนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 7
07-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 9
07-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 7
05-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมการประชุมข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 10
วันวิสาขบูชา 2563 Written by admin 12
30-04-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ การใช้รถแม็คโครกำจัดวัชพืชน้ำ ของคณะดำเนินงานด้านการกำจัดตะกอนเลน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา Written by admin 24
30-04-63 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 12
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 Written by admin 15
แผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม63 Written by admin 16
สถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 20
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 18
17-04-63 สถิติแม่กลองเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงการดำเนินงานของส่วนราชการในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 19
16-04-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 16
15-04-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 Written by admin 15
15-04-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 11
14-04-63 สถิติแม่กลอง ร่วมประชุมคณะทำงานด้านตรวจติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที Written by admin 18
14-04-63 สถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์ การใช้เรือกำจัดผักตบชวาของคณะดำเนินงานด้านการกำจัดผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา Written by admin 21
08-04-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 20
09-04-63 สถิติแม่กลอง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน Written by admin 20
27-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 27
25-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ Written by admin 24
26-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 24
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 43
23-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม Written by admin 28
19-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมสนับสนุนการจัดทำหน้ากากอนามัย และเพิ่มความรู้วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย Written by admin 27
18-03-63 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 22
18-03-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 37
17-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 24
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 25
13-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 24
12-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการเตรียมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี Written by admin 25
11-03-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 20
11-03-2020 เสวนาสภากาแฟยามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2563 Written by admin 18
แผนการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน63 Written by admin 19
10-03-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 20
ให้ข้อมูลสำมะโนประชากรทางไหน?..ได้บ้าง Written by admin 23
09-03-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 25
06-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง Written by admin 29
5-6-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 21
03-03-63 “มาดีแม่กลอง” ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในหน่วยงานภาครัฐ Written by admin 38
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด Written by admin 40
03-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 38
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Written by admin 25
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม Written by admin 23
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม Written by admin 20
02-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ Written by admin 22
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 22
28-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 23
28-02-63 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Written by admin 16
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Written by admin 24
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Written by admin 21
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 Written by admin 23
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 19
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดอย่างยั่งยืน Written by admin 24
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2563 Written by admin 27
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 (คนต่างประเทศเก็บข้อมูลไหม) Written by admin 31
24-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 Written by admin 25
24-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 Written by admin 27
23-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่ Written by admin 25
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 26
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 Written by admin 27
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 30
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม63 Written by admin 32
17-02-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 27
13-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมหารือแนวคำถามสำหรับการติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 26
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (Clean) "Big Cleaning Day" Written by admin 25
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Written by admin 35
ความรู้และความตระหนักเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประชาชนในประเทศไทย : ผลการสำรวจอนามัยสวัสดิการ พ.ศ. 2562 Written by admin 35
07-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by admin 33
ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 34
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 Written by admin 43
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากระบวนการ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ Written by admin 35
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 37
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 32
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 33
04-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองและพื้นที่ข้างคลองสำหรับเตรียมความพร้อมในการดูดเลน Written by admin 23
04-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 33
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 33
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 32
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานสถิติ (สำมะโนประชากร) Written by admin 31
30-01-63 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 Written by admin 35
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 28
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง Written by admin 29
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มกราคม 2563 Written by admin 31
28-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 39
Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019 Written by admin 41
ผู้ว่าฯ แม่กลอง เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 Written by admin 34
22-01-63 สถิติแม่กลอง ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 51
22-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 44

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.