Display # 
Title Author Hits
13-10-62 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 Written by admin 4
13-10-62 พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 Written by admin 3
13-10-62 พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 Written by admin 3
3-10-62 จิตอาสา สถานีรถไฟแม่กลอง Written by admin 9
02-10-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 9
02-10-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 9
01-10-62 มอบแจกันดอกไม้ให้การต้อนรับท่านผู้ว่า Written by admin 7
01-10-62 ออกซุ้มอาหารต้อนรับท่านผู้ว่า Written by admin 9
01-10-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมือง Written by admin 4
01-10-62 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 Written by admin 4
30-09-62 ประชุมประจำเดือนกันยายน Written by admin 5
สารสถิติ ปีที่ 1 ฉบับ 10 ประจำเดือนตุลาคม Written by admin 6
แผนการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม62 Written by admin 11
การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดภาคกลาง Written by admin 11
11-09-62 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ Written by admin 6
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน62 Written by admin 18
03-09-62 เสวนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2562 Written by admin 11
03-09-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 25
03-09-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 15
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2562 Written by admin 14
30-08-62 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม Written by admin 7
28-08-62 ติดตามงานโครงการน้ำ Written by admin 11
28-08-62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี Written by admin 9
27-08-62 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2562 Written by admin 6
23-08-62 อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเยี่ยมเยือนการทำงานของนักศึกษาฝึกงาน Written by admin 6
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 Written by admin 8
วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 15
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 13
22-08-62 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง Written by admin 4
22-08-62 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ Written by admin 6
13-08-62 ประชุมติดตามงานโครงการน้ำ Written by admin 12
12-08-62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 15
12-08-62 จิตอาสา วัดปราโมทย์ Written by admin 9
12-08-62 ทำบุญตักบาตร Written by admin 12
09-08-62 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 Written by admin 12
08-08-62 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งที่ 5/2562 Written by admin 12
07-08-62 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วัดนางพิมพ์ Written by admin 9
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม Written by admin 10
02-08-62 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าฐานข้อมูลของจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by admin 16
31-07-62 การประชุมการประเมินคัดเลือกและประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม Written by admin 8
02-08-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 11
02-08-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 6
31-07-62 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม Written by admin 17
30-31/7/61 การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2562 Written by admin 16
30-07-62 เข้าร่วมบันทึกเทป Written by admin 12
กิจกรรม 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ Written by admin 13
22-07-62 การประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2561-2565) Written by admin 16
19-07-62 ประชุมติดตามงานโครงการน้ำ Written by admin 15
19-07-62 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by admin 20
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกรกฎาคม Written by admin 19
สารสถิติ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Written by admin 15
15-07-62 ประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำฯ Written by admin 21
12-07-62 อบรมเพิ่มเติม fi Written by admin 14
12-07-62 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Written by admin 17
11-07-62 พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์ Written by admin 19
11-07-62 ประสานงาน อ.เมือง Written by admin 19
11-07-62 ถวายเทียนวัดอัมพวันฯ Written by admin 14
ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2562 Written by admin 27
10-07-62 เข้าร่วมงานการจัดนิทรรศการ กศน. Written by admin 19
09-07-62 ผู้ว่าพาเข้าวัด วัดบางวันทอง Written by admin 20
แผนงานประจำเดือนสิงหาคม Written by admin 26
08-07-62 ติดต่อประสานงานผู้นำชุมชน บางแสม Written by admin 18
08-07-62 ประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ Written by admin 21
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 16
ประสานงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 17
02-07-62 เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางคนที Written by admin 21
02-07-62 เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง Written by admin 20
02-07-62 เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.อัมพวา Written by admin 20
ประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำฯ 01-07-62 Written by admin 16
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 Written by admin 18
การประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลน้ำฯ Written by admin 23
การตรวจราชการของรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและเลขานุการกรม Written by admin 26
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนมิถุนายน ปี 2562 Written by admin 31
การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 26
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 21
ประชุมติดตามงานโครงการบริหารจัดการน้ำฯ Written by admin 16
ประชุมเรื่องการUpdateโปรแกรมโครงการบริหารจัดการน้ำฯ Written by admin 19
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 Written by admin 21
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2562 Written by admin 21
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Written by admin 21
การประชุมการใช้งานระบบสารบรรณ Written by admin 28
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2562 Written by admin 23
ประชุมติดตามงาน Written by admin 21
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม62 Written by admin 19
ประสานงานเตรียมข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Written by admin 18
การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Written by admin 24
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 22
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลอง Written by admin 22
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 Written by admin 16
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล Written by admin 20
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม Written by admin 19
พิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ Written by admin 21
เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 21
ครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 24
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ Written by admin 29
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by admin 23
ประชุมติดตามงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 23
แผนการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Written by admin 23
แผนการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Written by admin 19
สารสถิติ ฉบับที่ 5 Written by admin 22

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.