Display # 
Title Author Hits
27-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 1
25-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ Written by admin 1
26-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 1
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 13
23-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม Written by admin 5
19-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมสนับสนุนการจัดทำหน้ากากอนามัย และเพิ่มความรู้วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย Written by admin 6
18-03-63 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 3
18-03-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 5
17-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 4
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 6
13-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 5
12-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการเตรียมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี Written by admin 5
11-03-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 6
11-03-2020 เสวนาสภากาแฟยามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2563 Written by admin 4
แผนการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน63 Written by admin 3
10-03-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 4
ให้ข้อมูลสำมะโนประชากรทางไหน?..ได้บ้าง Written by admin 4
09-03-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 5
06-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง Written by admin 12
5-6-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 9
03-03-63 “มาดีแม่กลอง” ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในหน่วยงานภาครัฐ Written by admin 25
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด Written by admin 21
03-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 20
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Written by admin 8
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม Written by admin 5
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม Written by admin 5
02-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ Written by admin 4
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 5
28-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 7
28-02-63 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Written by admin 4
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Written by admin 7
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Written by admin 5
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 Written by admin 6
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 6
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดอย่างยั่งยืน Written by admin 8
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2563 Written by admin 9
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 (คนต่างประเทศเก็บข้อมูลไหม) Written by admin 13
24-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 Written by admin 10
24-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 Written by admin 10
23-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่ Written by admin 7
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 9
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 Written by admin 11
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 15
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม63 Written by admin 13
17-02-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 11
13-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมหารือแนวคำถามสำหรับการติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 12
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (Clean) "Big Cleaning Day" Written by admin 10
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Written by admin 17
ความรู้และความตระหนักเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประชาชนในประเทศไทย : ผลการสำรวจอนามัยสวัสดิการ พ.ศ. 2562 Written by admin 14
07-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by admin 14
ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 16
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 Written by admin 20
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากระบวนการ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ Written by admin 17
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 16
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 14
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 10
04-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองและพื้นที่ข้างคลองสำหรับเตรียมความพร้อมในการดูดเลน Written by admin 9
04-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 14
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 14
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 13
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานสถิติ (สำมะโนประชากร) Written by admin 13
30-01-63 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 Written by admin 14
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 14
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง Written by admin 13
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มกราคม 2563 Written by admin 14
28-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 19
Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019 Written by admin 19
ผู้ว่าฯ แม่กลอง เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 Written by admin 20
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 66
22-01-63 สถิติแม่กลอง ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 28
22-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 21
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Written by admin 18
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 18
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Written by admin 11
พิธีวันยุทธหัตถี Written by admin 15
สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 22
17-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 19
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by admin 15
14-01-63 การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ Written by admin 15
14-01-63 สถิติแม่กลองร่วมให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการตรวจประเมินรางวัลแหนบทองคำ ปี 2563 Written by admin 26
14-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการอบรมเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่าน Video Conference Written by admin 29
7 วันอันตราย Written by admin 26
มาดี มีดีที่ข้อมูล Written by admin 29
13-01-63 เจ้าหน้าที่สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามเฝ้าระวังน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 24
10-01-63 ผู้ว่าแม่กลองเปิดการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ Written by admin 26
09-01-63 เข้าร่วมพิธีปล่อยปลากระเบนราหูเพศผู้ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ Written by admin 19
08-01-63 ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 23
08-01-63 เข้าร่วมพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ Written by admin 14
08-01-63 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย Written by admin 16
08-01-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 13
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์63 Written by admin 13
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน Written by admin 12
ใคร?...ได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากรและเคหะ Written by admin 15
เกียรติบัตรเพื่อขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 14
07-01-63 ประชุมวางแผนการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 18
07-01-63 เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 Written by admin 11
เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี2562 Written by admin 16
07-01-63 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม Written by admin 18
03-01-63 สวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด Written by admin 18
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน Written by admin 24

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.