Display # 
Title Author Hits
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.62) Written by admin 23
เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา Written by admin 24
ประชุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Written by admin 27
อบรมเพิ่มเติม FI Written by admin 22
ลงพื้นที่สังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนาม Written by admin 21
งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก Written by admin 37
ปลูกต้นไม้ Written by admin 32
อบรม Fs และ Fi Written by admin 28
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 46
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Written by admin 50
ประชุมประจำเดือนเมษายน Written by admin 47
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 48
สัมมนา ลดการใช้พลังงาน Written by admin 46
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2562 Written by admin 47
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2562 Written by admin 40
การประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการ Written by admin 45
ตรวจเยี่ยมจุดบริการและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 Written by admin 48
สสช. สำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Written by admin 63
8-9 เม.ย. 62 พิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก Written by admin 47
6 เม.ย. 62 พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ Written by admin 49
1-4 เม.ย. 62 การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 54
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 44
ลงพื้นที่ประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 60
การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 76
รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 43
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 43
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 122
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” Written by admin 55
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Written by admin 56
18-03-62 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดดาวดึงษ์ Written by admin 56
15-03-62 อบรมการใช้ Video Conference Written by admin 54
15-03-62 กิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2562 Written by admin 48
14-03-62 ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ Written by admin 44
14-03-62 ศึกษาวิธีการใช้ Video Conference Written by admin 46
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการ (ครู ก) Written by admin 68
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2562 Written by admin 44
การเข้าร่วมกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม Written by admin 60
วันมาฆบูชา Written by admin 69
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งชมเชย พระราชทานบัตรจิตอาสา หมวก ผ้าพันคอ และมอบกระเช้าพระราชทานแก่นางสาวพรไพลิน สีสด Written by admin 84
ภารกิจนโยบาย แผนงาน/โครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 73
มองสถานการณ์ผู้สูงอายุเมืองแม่กลอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย Written by admin 54
ลงแขกลงคลอง Written by admin 70
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภออัมพวา Written by admin 75
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม Written by admin 68
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภอบางคนที Written by admin 75
แผนการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม Written by admin 106
15-11-61 ผู้ว่าฯพาเข้าวัด Written by admin 102
14-11-61 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Written by admin 91
12-11-61 ลงแขก ลงคลอง Written by admin 97
12-11-61 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) Written by admin 95
31-10-61 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2561 Written by admin 82
31-10-61 ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมประจำเดือน Written by admin 92
30-10-61 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่10/2561 Written by admin 89
แผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน Written by admin 90
19-10-61 จิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 94
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 Written by admin 76
23-10-61 เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช Written by admin 98
22-10-61 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง Written by admin 97
21-10-61 เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 Written by admin 94
16-10-61 แสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 86
14-10-61 จิตอาสา ณ วัดปากสมุทร Written by admin 92
13-10-61 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 Written by admin 65
12-10-61 แสดงความยินดีและประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 71
สร้างนิสัยการอ่าน...สำคัญแค่ไหน...ในยุคดิจิทัล Written by admin 95
แรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 92
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 Written by admin 107
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 คาบเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 12 ของทุกเดือน 2561/2562 Written by admin 152
2-10-61 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by admin 118
1-10-61 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 Written by admin 108
24-9-61 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ” Written by admin 100
20-9-61 เข้าร่วมฝึกอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 Written by admin 118
19-9-61 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 99
เข้าร่วมงานการรับมอบเครื่องทำการประมงผิดกฎหมายจากชาวประมงพื้นบ้าน Written by admin 81
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำผลิตภัณฑ์/สินค้า (ของดีบ้านฉัน) จากชุมชน/หมู่บ้าน สู่ตลาดออนไลน์" (1 กิจกรรม 1 จังหวัด) Written by admin 108
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 Written by admin 103
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Written by admin 125
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 Written by admin 104
การย้ายถิ่นของประชาการในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 99
ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม (สพค.) 2561 Written by admin 136
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 Written by admin 85
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 Written by admin 89
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 Written by admin 79
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 Written by admin 121
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 Written by admin 78
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ Written by admin 68
ข่าวประชาสัมพันธ์สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 Written by admin 94
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จังหวัดสมุทรสงคราม 2560 Written by admin 95
โครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด Written by admin 96
โครงการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 79
ประชาสัมพันธ์สำรวจการท่องเที่ยว Written by admin 79
ภาวะการทำงานของประชากรสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 74
ภาวะการทำงานของประชากรสมุทรสงคราม ไตรมาสที่1/2561 Written by admin 76
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2561 Written by admin 74
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 Written by admin 76
บทวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61 “ผู้สูงอายุกับการทำงาน” Written by admin 93
บทวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61 “การท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม” Written by admin 99
ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 Written by admin 84
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 91
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ฯ Written by admin 96
ดนตรีร้อยฝัน สร้างปณิธาน เพื่อประเทศไทย Written by admin 102

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.