Display # 
Title Author Hits
สถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 114
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 68
17-04-63 สถิติแม่กลองเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงการดำเนินงานของส่วนราชการในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 77
16-04-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 68
15-04-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 Written by admin 67
15-04-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 61
14-04-63 สถิติแม่กลอง ร่วมประชุมคณะทำงานด้านตรวจติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที Written by admin 68
14-04-63 สถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์ การใช้เรือกำจัดผักตบชวาของคณะดำเนินงานด้านการกำจัดผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา Written by admin 95
08-04-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 87
09-04-63 สถิติแม่กลอง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน Written by admin 96
27-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 77
25-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ Written by admin 75
26-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 75
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 120
23-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม Written by admin 81
19-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมสนับสนุนการจัดทำหน้ากากอนามัย และเพิ่มความรู้วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย Written by admin 83
18-03-63 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 76
18-03-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 138
17-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 77
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 79
13-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/ติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 72
12-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการเตรียมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี Written by admin 73
11-03-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 68
11-03-2020 เสวนาสภากาแฟยามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2563 Written by admin 68
แผนการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน63 Written by admin 69
10-03-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 89
ให้ข้อมูลสำมะโนประชากรทางไหน?..ได้บ้าง Written by admin 77
09-03-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 91
06-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง Written by admin 79
5-6-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 74
03-03-63 “มาดีแม่กลอง” ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในหน่วยงานภาครัฐ Written by admin 88
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด Written by admin 86
03-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 89
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Written by admin 74
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม Written by admin 68
03-03-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม Written by admin 68
02-03-63 สถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ Written by admin 70
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 72
28-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 73
28-02-63 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Written by admin 70
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Written by admin 73
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Written by admin 70
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 Written by admin 79
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 72
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดอย่างยั่งยืน Written by admin 74
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2563 Written by admin 81
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 (คนต่างประเทศเก็บข้อมูลไหม) Written by admin 81
24-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 Written by admin 80
24-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 Written by admin 79
23-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่ Written by admin 75
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 80
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 Written by admin 82
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 78
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม63 Written by admin 81
17-02-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 143
13-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมหารือแนวคำถามสำหรับการติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 89
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (Clean) "Big Cleaning Day" Written by admin 77
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Written by admin 87
ความรู้และความตระหนักเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประชาชนในประเทศไทย : ผลการสำรวจอนามัยสวัสดิการ พ.ศ. 2562 Written by admin 88
07-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by admin 89
ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 106
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 Written by admin 90
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากระบวนการ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ Written by admin 83
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 92
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 83
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 81
04-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองและพื้นที่ข้างคลองสำหรับเตรียมความพร้อมในการดูดเลน Written by admin 77
04-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 82
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 87
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 87
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานสถิติ (สำมะโนประชากร) Written by admin 82
30-01-63 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 Written by admin 91
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 74
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง Written by admin 83
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มกราคม 2563 Written by admin 81
28-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 90
Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019 Written by admin 90
ผู้ว่าฯ แม่กลอง เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 Written by admin 84
22-01-63 สถิติแม่กลอง ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 100
22-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 90
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Written by admin 90
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 90
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Written by admin 75
พิธีวันยุทธหัตถี Written by admin 85
สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 98
17-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 93
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by admin 81
14-01-63 การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ Written by admin 91
14-01-63 สถิติแม่กลองร่วมให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการตรวจประเมินรางวัลแหนบทองคำ ปี 2563 Written by admin 102
14-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการอบรมเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่าน Video Conference Written by admin 113
7 วันอันตราย Written by admin 93
มาดี มีดีที่ข้อมูล Written by admin 107
13-01-63 เจ้าหน้าที่สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามเฝ้าระวังน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 109
10-01-63 ผู้ว่าแม่กลองเปิดการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ Written by admin 113
09-01-63 เข้าร่วมพิธีปล่อยปลากระเบนราหูเพศผู้ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ Written by admin 89
08-01-63 ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 111
08-01-63 เข้าร่วมพิธีส่งมอบปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ Written by admin 79
08-01-63 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย Written by admin 87
08-01-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 102
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์63 Written by admin 82

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.