Display # 
Title Author Hits
ประชุมติดตามงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 67
แผนการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Written by admin 67
แผนการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Written by admin 60
สารสถิติ ฉบับที่ 5 Written by admin 53
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.62) Written by admin 72
เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา Written by admin 59
ประชุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Written by admin 75
อบรมเพิ่มเติม FI Written by admin 56
ลงพื้นที่สังเกตการณ์ปฏิบัติงานสนาม Written by admin 62
งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก Written by admin 83
ปลูกต้นไม้ Written by admin 70
อบรม Fs และ Fi Written by admin 72
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Written by admin 104
ประชุมประจำเดือนเมษายน Written by admin 94
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 106
สัมมนา ลดการใช้พลังงาน Written by admin 95
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2562 Written by admin 111
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2562 Written by admin 80
การประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการ Written by admin 89
ตรวจเยี่ยมจุดบริการและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 Written by admin 101
8-9 เม.ย. 62 พิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก Written by admin 106
6 เม.ย. 62 พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ Written by admin 109
1-4 เม.ย. 62 การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 125
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 96
ลงพื้นที่ประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) Written by admin 117
รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 109
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด” Written by admin 120
18-03-62 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดดาวดึงษ์ Written by admin 113
15-03-62 อบรมการใช้ Video Conference Written by admin 107
14-03-62 ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ Written by admin 92
14-03-62 ศึกษาวิธีการใช้ Video Conference Written by admin 98
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรกระบวนการ (ครู ก) Written by admin 125
การเข้าร่วมกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม Written by admin 117
วันมาฆบูชา Written by admin 137
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งชมเชย พระราชทานบัตรจิตอาสา หมวก ผ้าพันคอ และมอบกระเช้าพระราชทานแก่นางสาวพรไพลิน สีสด Written by admin 145
ภารกิจนโยบาย แผนงาน/โครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 143
มองสถานการณ์ผู้สูงอายุเมืองแม่กลอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย Written by admin 128
ลงแขกลงคลอง Written by admin 130
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภออัมพวา Written by admin 148
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม Written by admin 120
การสร้างเครือข่ายสถิติ อำเภอบางคนที Written by admin 135
แผนการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม Written by admin 171
14-11-61 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Written by admin 153
12-11-61 ลงแขก ลงคลอง Written by admin 162
12-11-61 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) Written by admin 156
31-10-61 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2561 Written by admin 128
31-10-61 ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมประจำเดือน Written by admin 153
30-10-61 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่10/2561 Written by admin 156
แผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน Written by admin 152
19-10-61 จิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 158
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 Written by admin 119
23-10-61 เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช Written by admin 154
22-10-61 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง Written by admin 140
21-10-61 เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 Written by admin 143
16-10-61 แสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 138
14-10-61 จิตอาสา ณ วัดปากสมุทร Written by admin 152
13-10-61 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 Written by admin 99
12-10-61 แสดงความยินดีและประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 118
สร้างนิสัยการอ่าน...สำคัญแค่ไหน...ในยุคดิจิทัล Written by admin 151
แรงงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 152
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 Written by admin 162
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 คาบเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 12 ของทุกเดือน 2561/2562 Written by admin 258
2-10-61 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by admin 177
1-10-61 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 Written by admin 171
24-9-61 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ” Written by admin 165
20-9-61 เข้าร่วมฝึกอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 Written by admin 169
19-9-61 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 160
เข้าร่วมงานการรับมอบเครื่องทำการประมงผิดกฎหมายจากชาวประมงพื้นบ้าน Written by admin 124
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำผลิตภัณฑ์/สินค้า (ของดีบ้านฉัน) จากชุมชน/หมู่บ้าน สู่ตลาดออนไลน์" (1 กิจกรรม 1 จังหวัด) Written by admin 167
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 Written by admin 162
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Written by admin 179
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 Written by admin 167
การย้ายถิ่นของประชาการในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 145
ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม (สพค.) 2561 Written by admin 191
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 Written by admin 128
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 Written by admin 127
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 Written by admin 128
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 Written by admin 169
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 Written by admin 116
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ Written by admin 95
ข่าวประชาสัมพันธ์สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 Written by admin 130
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จังหวัดสมุทรสงคราม 2560 Written by admin 139
โครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด Written by admin 143
โครงการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 125
ประชาสัมพันธ์สำรวจการท่องเที่ยว Written by admin 126
ภาวะการทำงานของประชากรสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 121
ภาวะการทำงานของประชากรสมุทรสงคราม ไตรมาสที่1/2561 Written by admin 122
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2561 Written by admin 114
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 Written by admin 122
บทวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61 “ผู้สูงอายุกับการทำงาน” Written by admin 142
บทวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61 “การท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม” Written by admin 132
ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 Written by admin 123
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 118
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ฯ Written by admin 146
ดนตรีร้อยฝัน สร้างปณิธาน เพื่อประเทศไทย Written by admin 150
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 Written by admin 150
OTOP สมุทรสงคราม ชุมชน คน ๓ น้ำ Written by admin 144
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2561 Written by admin 153
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ฯลฯ Written by admin 158
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก Written by admin 194

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.