การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 4/2560

   นางศุภกานต์ พรหมน้อย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.