การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 12 โครงการดังนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ

4. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

5. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า

6. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

7. โครงการปรับปรุงแผนที่เขตสำมะโน โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

8. สำรวจองค์การเอกชนไม่แสวงหากำไร

9. สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์

10. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

11. สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

12. สำรวจการอ่านของประชากร


Attachments:
Download this file (May2561.pdf)May2561.pdf[ ]553 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.