การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2561

สถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 12 โครงการดังนี้

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

3. สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561

4. สำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561

5. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561

6. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

7. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561

8. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2561

9. สำรวจที่พักโรงแรม พ.ศ.2561

10. สำรวจองค์การเอกชนไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561

11. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561

12. โครงการสำรวจการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2561


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.