การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 12 โครงการดังนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

2.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

3. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561

4. สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

5. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

6. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561

7. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561

8. สำรวจที่พักโรงแรม พ.ศ. 2561

9. สำรวจองค์การเอกชนไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

10. สำรวจความคิดเห็นขงประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.