การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2561

สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 7 โครงการดังนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

2.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

3. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3)

4. สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

5. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

6. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561

7. สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.