ประชากรและบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2556

ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะบียน กรมการปกครอง ในปีพ.ศ.2556 จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรทั้งสิ้น 194,116 คน เป็นชาย 116,994 คน เป็นหญิง 126,092 คน และมีจำนวนบ้านทั้งสิ้น 77,354 หลัง

จำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ.2556 จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอ

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

จังหวัดสมุทรสงคราม

116,994

126,092

194,116

77,354

ในเขตเทศบาล

42,563

46,388

39,981

27,870

นอกเขตเทศบาล

74,431

79,704

154,135

49,484

เมืองสมุทรสงคราม

50,483

54,507

104,990

37,560

ในเขตเทศบาล

13,436

15,035

28,471

10,311

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

13,436

15,035

28,471

10,311

ตำบลแม่กลอง

13,436

15,035

28,471

10,311

นอกเขตเทศบาล

37,047

39,472

76,519

27,249

ตำบลบางขันแตก

4,219

4,538

8,757

2,475

ตำบลลาดใหญ่

8,080

8,813

16,893

6,998

ตำบลบ้านปรก

4,044

4,464

8,508

3,106

ตำบลบางแก้ว

4,308

4,571

8,879

3,934

ตำบลท้ายหาด

2,449

2,543

4,992

1,927

ตำบลแหลมใหญ่

3,980

4,003

7,983

2,737

ตำบลคลองเขิน

2,599

2,847

5,446

1,486

ตำบลคลองโคน

2,141

2,215

4,356

1,264

ตำบลนางตะเคียน

2,960

3,165

6,125

1,626

ตำบลบางจะเกร็ง

2,267

2,313

4,580

1,696

บางคนที

15,620

17,183

32,803

10,367

ในเขตเทศบาล

1,935

2,222

4,157

1,570

เทศบาลตำบลบางนกแขวก

862

1,020

1,882

779

ตำบลบางคนที

234

281

515

157

ตำบลบางนกแขวก

628

739

1,367

622

เทศบาลตำบลกระดังงา

1,073

1,202

2,275

791

ตำบลกระดังงา

1,073

1,202

2,275

791

นอกเขตเทศบาล

13,685

14,961

28,646

8,797

ตำบลกระดังงา

1,645

1,763

3,408

1,068

ตำบลบางสะแก

960

1,076

2,036

701

ตำบลบางยี่รงค์

883

972

1,855

646

ตำบลโรงหีบ

1,054

1,136

2,190

675

ตำบลบางคนที

901

958

1,859

622

ตำบลดอนมะโนรา

2,028

2,186

4,214

1,053

ตำบลบางพรม

1,297

1,494

2,791

906

ตำบลบางกุ้ง

784

859

1,643

551

ตำบลจอมปลวก

1,571

1,729

3,300

895

ตำบลยายแพง

720

830

1,550

459

ตำบลบางกระบือ

958

1,013

1,971

599

ตำบลบ้านปราโมทย์

884

945

1,829

622

อัมพวา

27,192

29,131

56,323

15,989

ในเขตเทศบาล

3,493

3,860

7,353

2,551

เทศบาลตำบลอัมพวา

2,485

2,777

5,262

1,821

ตำบลอัมพวา

2,485

2,777

5,262

1,821

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

1,008

1,083

2,091

730

ตำบลเหมืองใหม่

1,008

1,083

2,091

730

นอกเขตเทศบาล

23,699

25,271

48,970

13,438

ตำบลสวนหลวง

2,575

2,810

5,385

1,519

ตำบลท่าคา

2,713

2,776

5,489

1,426

ตำบลวัดประดู่

2,746

3,020

5,766

1,621

ตำบลเหมืองใหม่

1,091

1,238

2,329

657

ตำบลบางช้าง

2,341

2,580

4,921

1,446

ตำบลแควอ้อม

1,136

1,219

2,355

595

ตำบลปลายโพงพาง

4,018

4,245

8,263

2,207

ตำบลบางแค

1,876

1,969

3,845

974

ตำบลแพรกหนามแดง

1,907

1,963

3,870

1,085

ตำบลยี่สาร

1,507

1,569

3,076

1,000

ตำบลบางนางลี่

1,789

1,882

3,671

908

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.