ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ.2557

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ.2557 จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการในเรื่องของร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ซึ่งอยู่ในมิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญตัวหนึ่ง  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ก.พ.ร.  โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้คัดเลือกงานบริการ  6  งาน  คือ  งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร  งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  งานบริการผู้ป่วยนอก  งานบริการจัดหางาน  การถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร  และงานบริการประกันสังคม

งานบริการ

ประเด็นความพึงพอใจ

รวมทุกประเด็น

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

คุณภาพ

ของการให้บริการ

คะแนน

ร้อยละของ

คะแนน

1.งานบริการบัตรประจำตัวประชาชนและ

ทะเบียนราษฎร

4.50

4.60

4.47

4.56

4.53

90.60

2.งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

4.44

4.53

4.47

4.56

4.50

90.00

3.งานบริการผู้ป่วยนอก

4.43

4.55

4.44

4.54

4.49

89.80

4.งานบริการจัดหางาน

4.49

4.52

4.47

4.57

4.51

90.20

5.การถ่ายทอดความรู้และการให้บริการ

ทางการเกษตร

4.31

4.70

4.44

4.65

4.53

90.40

6.งานบริการประกันสังคม

4.55

4.64

4.55

4.67

4.60

92.00

คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 6 งานบริการ

4.45

4.59

4.48

4.59

4.53

90.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการสำรวจครั้งนี้  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ทำการสำรวจคือ  ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  ของผู้มารับบริการ  โดยกำหนดตัวอย่างในแต่ละงานบริการจำนวน  1,314  ตัวอย่าง  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนอายุ  15  ปีขึ้นไป  ที่มารับบริการของจังหวัดสมุทรสงคราม  ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557  ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้  ดังนี้

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของงานบริการทั้ง 5 งาน  ในจังหวัดสมุทรสงคราม  อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ที่ร้อยละคะแนน  90.60  หรือคิดเป็น  4.53  คะแนน  ซึ่งจำแนกในแต่ละงานบริการได้  ดังนี้

1.1 งานบริการบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร  อยู่ที่ร้อยละของคะแนน 90.60  โดยมีความพึงพอใจในประเด็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด

1.2 งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  อยู่ที่ร้อยละของคะแนน 90.00  โดยมีความพึงพอใจในประเด็นคุณภาพของการให้บริการมากที่สุด

1.3 งานบริการผู้ป่วยนอก  อยู่ที่ร้อยละของคะแนน 89.80  โดยมีความพึงพอใจในประเด็นประเด็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด

1.4 งานบริการจัดหางาน  อยู่ที่ร้อยละของคะแนน 90.20  โดยมีความพึงพอใจในประเด็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด

1.5 การถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร  อยู่ที่ร้อยละของคะแนน 90.40  โดยมีความพึงพอใจในประเด็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด

1.6 งานบริการประกันสังคม  อยู่ที่ร้อยละ  92.00  โดยมีความพึงพอใจในประเด็นคุณภาพของการให้บริการมากที่สุด

 

เมื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของจังหวัดสมุทรสงคราม     (ร้อยละ 90.60)  เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว  ได้เท่ากับ  5.0000  คะแนน

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.