แรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2557

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2557

จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อพิจารณาจากผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 110,747  คน โดยเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งหมายถึงผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงานอยู่ประมาณร้อยละ 50.9 ของผู้มีงานทำทั้งหมด ในขณะที่อีกร้อยละ 49.1 ที่ได้รับความคุ้มครองหรือมีหลักประกันทางสังคมจากการทำงานหรือเรียกว่าแรงงานในระบบ โดยที่แรงงานนอกระบบในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จก็ไม่สูงมากนัก สรุปได้ดังนี้

1.จำนวนแรงงานนอกระบบ

จากข้อมูลผลการสำรวจตั้งแต่ปี 2554 จนถึง 2557 พบว่า จำนวนผู้ทำงานที่เป็นแรงงานนอกระบบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 ซึ่งในปี 2557 แรงงานนอกระบบลดลง (ร้อยละ 50.9 ) เนื่องจากในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมาแนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันผู้ทำงานในตลาดแรงงานจากผู้ทำงานที่เป็นแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ในระบบ  ซึ่งจะทำให้แรงงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีกว่าจากภาครัฐได้ง่ายกว่าการเป็นแรงงานนอกระบบ

2. การศึกษาที่สำเร็จของแรงงานนอกระบบ
สำหรับระดับการศึกษาที่สำเร็จของแรงงานนอกระบบในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า  แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีการศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ตามลำดับ อนึ่งเป็นที่สังเกตว่า ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2557 แรงงานนอกระบบที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป  มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบในช่วง 4 ปีที่ผ่านมายังอยู่ในกลุ่มของผู้มีการศึกษาไม่สูงนัก

3. การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ

เมื่อพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคการบริการและการค้า รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม และภาคการผลิต และเป็นที่สังเกตว่าในปี 2557 แรงงานนอกระบบที่ทำงานอยู่ในภาคการบริการและการค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาคการผลิตลดลงเล็กน้อย และภาคเกษตรกรรมเท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2556

4. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ

ปัญหาของแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่  ยังคงเป็นปัญหาเดิม ๆ ในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน  สำหรับปี 2557 พบว่า ปัญหาจากการทำงานที่แรงงานนอกระบบต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับงานที่ทำไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่องร้อยละ 45.0  รองลงมาเป็นค่าตอบแทน ร้อยละ 39.4 การทำงานไม่มีวันหยุดร้อยละ 9.0 และที่เหลือเป็นอื่น ๆ เช่น การทำงานไม่ตรงเวลาปกติ ลาพักผ่อนไม่ได้ เป็นต้น

สำหรับปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่แรงงานนอกระบบประสบมากที่สุด คือ ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น ร้อยละ 55.8 รองลงมาเป็นอิริยาบทในการทำงานร้อยละ 14.3 และที่เหลือเป็นอื่น ๆ เช่น สถานที่ทำงานคับแคบ  สถานที่ทำงานอากาศไม่ถ่ายเท เสียงดัง เป็นต้น

ส่วนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ที่แรงงานนอกระบบประสบเป็นส่วนใหญ่ คือ การทำงานในที่สูง / ใต้น้ำ / ใต้ดิน ร้อยละ 87.5 และที่เหลือเป็นอื่น ๆ เช่น ได้รับสารเคมีเป็นพิษ  เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตราย เป็นต้น

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.