ตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาตินำโดยนางสาวชลาลิน  มากทองดีและคณะ ได้เข้ามาทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงครามด้านต่างๆเช่นคำสั่งต่างๆ การเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการ การเงินและบัญชี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม พ.ศ.2558

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.