ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐น. – ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายวิชญะวัทน์  สุทิน หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอความคืบหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.