จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2557-2558

จำนวนนักท่องเทียวในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2557-2558

ประเภทของข้อมูล

ปีพ.ศ.

2558

2557

อัตรา

การเปลี่ยนแปลง

1.ผู้เยี่ยมเยือน

1,498,471

1,288,422

+ 16.30

ชาวไทย

1,459,601

1,255,314

+ 16.27

ชาวต่างประเทศ

38,870

33,108

+ 17.40

2.นักท่องเที่ยว

582,352

507,026

+ 14.86

ชาวไทย

576,635

502,134

+ 14.84

ชาวต่างประเทศ

5,717

4,892

+ 16.86

3.นักทัศนาจร

916,119

781,396

+ 17.24

ชาวไทย

882,966

753,180

+ 17.23

ชาวต่างประเทศ

33,153

28,216

+ 17.50

4.ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย(วัน)

1.82

1.86

- 0.04

ชาวไทย

1.82

1.86

- 0.04

ชาวต่างประเทศ

2.01

2.09

- 0.08

ผู้เยี่ยมเยือน

966.080

887.80

+ 8.82

ชาวไทย

962.590

883.89

+ 8.90

ชาวต่างประเทศ

1,119.500

1,055.57

+ 6.06

นักท่องเที่ยว

1,073.140

999.28

+ 7.39

ชาวไทย

1,134.040

1,037.67

+ 9.29

ชาวต่างประเทศ

1,507.160

1,436.96

+ 4.89

นักทัศนาจร

766.840

701.33

+ 9.34

ชาวไทย

758.810

693.21

+ 9.46

ชาวต่างประเทศ

980.300

918.28

+ 6.75

5.ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (คน/วัน)

966.080

887.80

+ 24.68

ชาวไทย

962.590

883.89

+ 24.74

ชาวต่างประเทศ

1,119.500

1,055.57

+ 22.51

6.รายได้(ล้านบาท)

1,910.02

1,531.96

+ 24.68

ชาวไทย

1,860.16

1,491.26

+ 24.74

ชาวต่างประเทศ

49.86

40.70

+ 22.51

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.