Display # 
Title Author Hits
แผนการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม63 Written by admin 0
2-3-09-63 มาดีสถิติแม่กลอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม” Written by admin 13
31-08-63 สถิติแม่กลอง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 17
25-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 14
24-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 10
21-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี (เที่ยวกลับ) Written by admin 12
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน63 Written by admin 16
19-20-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 13
19-08-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ประเภทล้งมะพร้าว (เพิ่มเติม) Written by admin 13
18-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ Written by admin 10
18-08-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 12
18-08-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 15
17-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม Written by admin 21
17-08-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 15
14-16-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based)” Written by admin 14
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 19
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” Written by admin 13
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 16
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 14
10-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Written by admin 15
10-11-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 ผ่าน VDO Conference Center Written by admin 15
06-08-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 15
04-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” กิจกรรม “ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by admin 16
30-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง Written by admin 18
29-07-63 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Written by admin 22
29-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2563 Written by admin 20
29-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by admin 19
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 Written by admin 18
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 19
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 19

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.