ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
                                สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น  สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงครามได้ เช่น แผนงาน โครงการ ฯลฯ

                               สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารได้ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด   (หลังเก่า)ชั้น 1 (สนง.คลังจังหวัดเดิม) ตามวันและเวลาราชการ

ดูอะไรได้ตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการ  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบทุกประเภทที่ระบุไว้ตามมาตรา  9  ของ  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม มีดังนี้
9(1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่
       เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
         เรื่องนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีข้อมูล เพราะ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ
9(2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)
         เช่น  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  นโยบายการบริหารงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น
9(3)  แผนงาน/โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบประมาณที่กำลังดำเนินการ
         เช่น  แผนงาน โครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
9(4)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ  หน้าที่  ของเอกชน
         เช่น  คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่น คำสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติราชการโครงการต่างๆของสำนักงาน เป็นต้น
9(5)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
         เช่น  โครงสร้างและการจัดการองค์กร  ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  126  ตอนที่ 11 ข 
         วันที่   15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552  เป็นต้น
9(6)  สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ
       บริการสาธารณะ 
                  เรื่องนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีข้อมูล เพราะ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ
9(7)  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ให้
       ระบุรายชื่อ  รายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริง  หรือข้อมูล  ข่าวสารที่นำมาใช้ในการ
       พิจารณาไว้ด้วย
         เช่น  หนังสือเลขที่ นร 0508/17879 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   เป็นต้น
9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ได้แก่  ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ มีอยู่   2  ฉบับ  คือ
  1.  ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามและเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้  มีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศ  
 2.  ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  โดยให้หน่วยงานจัดทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือนตามแบบ สขร.1  มีกำหนดการจัดเก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศ   เป็นต้น
 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ปีงบประมาณพ.ศ.2552
 
ปีงบประมาณพ.ศ.2553 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.