สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2561 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับพฤติกรรมทางสังคม ค่านิยมของวัยรุ่น ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือน คุณธรรมและจริยธรรม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพื่อให้ได้ชุดดัชนีสังคมแห่งชาติที่สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางสังคมที่ชัดเจน อันจะทำให้ทราบถึงสภาพสังคมในปัจจุบันและมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.