สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการมีการใช้ ICT ครัวเรือน

            สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาชิกในครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องโทรสาร สถานที่ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถี่ในการใช้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.