ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันนี้(26 มิ.ย.61) เวลา 10.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน และนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านยาเสพติด สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบันโดยให้หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง รัฐบาลจึงกำหนดให้มีกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่บูรณาการหมู่บ้านชุมชนชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสถานศึกษาองค์กรเยาวชนศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนองค์กรสถานประกอบการหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 และร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยา เสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาวในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยดำเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดและคำขวัญไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,200 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้ร่วมงานถึงพิษภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดที่ทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสียง เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง “เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจของตนเอง” ก็สามารถเอาชนะยาเสพติดได้
พร้อมกันนี้ภายในงาน ได้มีการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของ นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทรและมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผงานเด่นก้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 1 ราย และชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงในงาน

     

     

     


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.