ลงพื้นที่ประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

ลงพื้นที่ประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI)
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ
จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.