Display # 
Title Author Hits
10-11-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 ผ่าน VDO Conference Center Written by admin 17
06-08-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 18
04-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” กิจกรรม “ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by admin 19
30-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง Written by admin 20
29-07-63 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Written by admin 24
29-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2563 Written by admin 22
29-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by admin 21
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 Written by admin 21
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 21
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 21
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 22
23-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5-2563 Written by admin 32
22-07-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 26
แผนการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม63 Written by admin 30
20-07-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 28
20-07-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 25
มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที Written by admin 25
17.07.63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เก็บกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองเหมืองมะนาว ต.วัดประดู่ Written by admin 28
16-07-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 35
15-07-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมบำบัดน้ำเสียคลองวัดประดู่ Written by admin 33
การประชุมแนวทางการบำบัดน้ำเสียคลองวัดประดู่ Written by admin 30
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 29
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลส้มโอและน้ำตาลมะพร้าวแท้สมุทรสงคราม ปี 2563 Written by admin 30
11-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 29
11-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Written by admin 27
09-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 29
2-3-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics Written by admin 41
02-07-63 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2563 Written by admin 38
01-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 (นครปฐม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 38
30-06-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Video Conference Written by admin 34

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.