Display # 
Title Author Hits
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Written by admin 10
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Written by admin 7
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 Written by admin 9
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 7
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดอย่างยั่งยืน Written by admin 9
26-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2563 Written by admin 11
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 (คนต่างประเทศเก็บข้อมูลไหม) Written by admin 15
24-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 Written by admin 11
24-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 Written by admin 11
23-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่ Written by admin 10
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 11
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 Written by admin 12
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 16
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม63 Written by admin 16
17-02-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 14
13-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมหารือแนวคำถามสำหรับการติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 13
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (Clean) "Big Cleaning Day" Written by admin 12
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Written by admin 21
ความรู้และความตระหนักเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประชาชนในประเทศไทย : ผลการสำรวจอนามัยสวัสดิการ พ.ศ. 2562 Written by admin 17
07-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by admin 16
ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 19
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 Written by admin 24
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากระบวนการ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ Written by admin 18
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 21
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 15
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 13
04-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองและพื้นที่ข้างคลองสำหรับเตรียมความพร้อมในการดูดเลน Written by admin 12
04-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 16
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 16
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 16

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.