Display # 
Title Author Hits
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 9
21-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่1/2563 Written by admin 11
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 15
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม63 Written by admin 13
17-02-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 11
13-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมหารือแนวคำถามสำหรับการติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 12
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (Clean) "Big Cleaning Day" Written by admin 10
13-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Written by admin 17
ความรู้และความตระหนักเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประชาชนในประเทศไทย : ผลการสำรวจอนามัยสวัสดิการ พ.ศ. 2562 Written by admin 14
07-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by admin 14
ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 16
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 Written by admin 20
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากระบวนการ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ Written by admin 17
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 16
05-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 14
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 10
04-02-63 สถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองและพื้นที่ข้างคลองสำหรับเตรียมความพร้อมในการดูดเลน Written by admin 9
04-02-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 14
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 14
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 13
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงานสถิติ (สำมะโนประชากร) Written by admin 13
30-01-63 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 Written by admin 14
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 14
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง Written by admin 13
30-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มกราคม 2563 Written by admin 13
28-01-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 19
Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019 Written by admin 19
ผู้ว่าฯ แม่กลอง เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 Written by admin 20
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 Written by admin 66
22-01-63 สถิติแม่กลอง ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 28

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.