Display # 
Title Author Hits
กิจกรรม 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ Written by admin 15
22-07-62 การประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2561-2565) Written by admin 18
19-07-62 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by admin 23
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกรกฎาคม Written by admin 24
สารสถิติ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Written by admin 16
12-07-62 อบรมเพิ่มเติม fi Written by admin 15
12-07-62 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Written by admin 23
11-07-62 พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์ Written by admin 25
11-07-62 ประสานงาน อ.เมือง Written by admin 24
11-07-62 ถวายเทียนวัดอัมพวันฯ Written by admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.