Display # 
Title Author Hits
28-05-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 91
27-05-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 62
28-05-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by admin 52
25-05-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 60
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน63 Written by admin 53
21-05-63 สถิติแม่กลองเข้าร่วมการประชุมและชี้แจงการดำเนินงานของส่วนราชการในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 57
21-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 54
18-05-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 102
13.05.2563 มาดีสถิติแม่กลอง ตรวจติดตามและประเมินผล มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Written by admin 55
13-05-63 ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 77
มาดีสถิติแม่กลอง ตรวจติดตามและประเมินผล มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Written by admin 59
มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์การทดลองใช้เรือดูดตะกอนเลนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 83
07-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by admin 59
07-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 69
05-05-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมการประชุมข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 59
วันวิสาขบูชา 2563 Written by admin 60
30-04-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ การใช้รถแม็คโครกำจัดวัชพืชน้ำ ของคณะดำเนินงานด้านการกำจัดตะกอนเลน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา Written by admin 114
30-04-63 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 59
สารสถิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 Written by admin 63
แผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม63 Written by admin 66
สถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 114
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 68
17-04-63 สถิติแม่กลองเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงการดำเนินงานของส่วนราชการในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 77
16-04-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 68
15-04-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 Written by admin 67
15-04-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 61
14-04-63 สถิติแม่กลอง ร่วมประชุมคณะทำงานด้านตรวจติดตามประเมินผล ในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที Written by admin 68
14-04-63 สถิติแม่กลอง ร่วมสังเกตการณ์ การใช้เรือกำจัดผักตบชวาของคณะดำเนินงานด้านการกำจัดผักตบชวา บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา Written by admin 95
08-04-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 87
09-04-63 สถิติแม่กลอง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน Written by admin 96

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.