Display # 
Title Author Hits
31-07-62 การประชุมการประเมินคัดเลือกและประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม Written by admin 12
02-08-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 14
02-08-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 8
31-07-62 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม Written by admin 20
30-31/7/61 การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2562 Written by admin 24
30-07-62 เข้าร่วมบันทึกเทป Written by admin 20
กิจกรรม 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ Written by admin 17
22-07-62 การประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2561-2565) Written by admin 22
19-07-62 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by admin 27
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกรกฎาคม Written by admin 27

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.