สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการมีการใช้ ICT ครัวเรือน

            สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาชิกในครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องโทรสาร สถานที่ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถ... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2561 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับพฤติกรรมทางสังคม ค่านิยมของวัยรุ่น ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือน คุณธรรมและจริยธรรม และการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพื่อให้ได้ชุดดัชนีสังคมแห่งชาติที่สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมู

  • สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมู

  • "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561"

สำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559 สำหรับการจัดเก็บข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ในเขตเทศบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และนอกเขตเทศบาลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559

 

สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จำนวนคนทำงาน จำนวนลูกจ้าง เป็นต้น ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงครามออกให้ ข้อมูลของสถานประกอบการถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการ  แต่จะนำไปประมวลและเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือมายังท่านได้โปรดให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อขอข้อมูลจากท่านในครั้งนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.