วันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วันมาฆบูชา  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

        สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน


อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561

สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 9 โครงการดังนี้

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2.สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

3.สำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร

4.สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 8 โครงการดังนี้

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2.สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 3.สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • วันมาฆบูชา  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

    วันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

  • การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561

  • การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2

สำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559 สำหรับการจัดเก็บข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ในเขตเทศบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และนอกเขตเทศบาลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559

 

สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จำนวนคนทำงาน จำนวนลูกจ้าง เป็นต้น ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงครามออกให้ ข้อมูลของสถานประกอบการถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการ  แต่จะนำไปประมวลและเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือมายังท่านได้โปรดให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อขอข้อมูลจากท่านในครั้งนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.