Previous
Next

ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติเดินหน้า โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดสมทรสงคราม "โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย"

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือของภาครัฐมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในเบื้องต้นกระทรวงการคลังได้ประสานกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำโครงการสำรวจ ฯ โดยมีสาระสำคัญของโครงการสำรวจ ฯ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการสวัสดิการจากภาครัฐของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งครอบคลุมผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

2. กรอบระยะเวลา : ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2560 โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้สามารถใช้ประกอบการจัดทำโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

3. หน่วยงานรับผิดชอบ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการสำรวจ ฯ

4. เจ้าหน้าที่สำรวจ : นักศึกษา/นักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของตัวเอง จังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดที่สถานศึกษาของตัวเองตั้งอยู่


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.