สัมมนาลูกค้า "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม"

สัมมนาลูกค้า

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางวัชรา งามดี 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานสัมมนาลูกค้า

ในหัวข้อ Drive Business with Innovation "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม" จัดโดย สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก

ณ ห้องทวารวด... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • สัมมนาลูกค้า

    สัมมนาลูกค้า "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม"

  • ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561

    ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพ

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

    ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานท

ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดสมุทรสงคราม

       จังหวัดสมุทรสงคราม มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 18 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.6203) เนื่องจากการพัฒนาคนด้านรายได้ ด้านการศึกษา และด้านชีวิตการงานมีความก้าวหน้ามากติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 6, 6, และ 8 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ มี ตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคน้อยที่สุดคืออยู่ลำดับที่ 1 ความไม่เสมอภาคของรายได้ (ค่าสัมประสิทธิ์จีนี) ค่อนข้างน้อยมากอยู่ลำดับที่ 6 ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุดคืออยู่ลำดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด และไม่มีประชากรทำงานต่ำระดับ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาคนด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนและด้านการมีส่วนร่วมมีความก้าวหน้า น้อยมากติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 76 และ 69 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยวและผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวสูงมากอยู่ลำดับที่ 75 จาก 77 จังหวัด  จำนวนองค์กรชุมชนก็ค่อนข้างน้อยอยู่ลำดับที่ 67 จาก 77 จังหวัด

Attachments:
Download this file (ตัวชี้วัด60.pdf)ตัวชี้วัด60.pdf[ ]1532 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.