เอกสารแนบ ITA สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐาน

- การประชาสัมพันธ์

- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

- การดำเนินงาน

- การปฏิบัติงาน

- การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.