เอกสารแนบ ITA สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่
ชื่อตัวชี้วัด
รายละเอียด
ข้อมูล
สรุปข้อมูลและองค์ประกอบ
1 O1  โครงสร้าง
o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด
o ให้เชื่อมโยงไปยังทุกส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทุกหน่วยงาน
โครงสร้าง (คลิก)
2 O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร (คลิก)
3 O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
4 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 O5 ข้อมูลการติดต่อ
ต้องมีที่อยู่ของจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ (คลิก)
6 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)
8 O8 Q&A
ช่องทางที่ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล และหน่วยงานสามารถตอบคำถามในลักษณะการสื่อสารสองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัด
Q&A (คลิก)
9 O9 Social Network
แสดงสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น โดยเชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
Social Network (คลิก)
10 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
แผน
ดำเนินภารกิจของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีรายละเอียดต่างๆ และบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนการดำเนินงานประจำปี
11 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี โดยมีรายละเอียดครบถ้วน และเป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีสรุปรายละเอียดต่างๆ และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (คลิก)
13 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิก)
14 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยต้องมี รายละเอียดของประเภทบริการและวิธีการขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คลิก)
15 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (คลิก)
16 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (คลิก)
17 O17 E–Service
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดฯ
E-Service (คลิก)
18 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยเป็น
ข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยเป็นผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุตามที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (คลิก)
22 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (คลิก)
23 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 โดยมีข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วน และจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิก)
24 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ทั้งงบ function และงบ Area โดยต้องมีข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิก)
25 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือนโยบายของจังหวัด และใช้บังคับในปี 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม O25 ในมิติต่างๆ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)
27 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในปี  2563
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ     โดยให้ระบุ
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน วิธีการที่บุคคล ภายนอกจะร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน การจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
31 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
เป็นข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการ และเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (คลิก)
32 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงรายละเอียดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิก)
34 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สูงสุดคนปัจจุบัน เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก)
36 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
โดยเป็นข้อมูลการดำเนินการ
ในปี พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยงตามข้อ O36 โดยเป็นข้อมูลดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2563
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิก)
38 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แสดงการดำเนินการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (คลิก)
40 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    โดยเป็น
ข้อมูลในระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)
41 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ-การป้องกันการทุจริต โดยเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก)
42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ครบถ้วนตามที่กำหนด รวมถึงมีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิก)


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.