Articles

การใช้และดูแลรักษา Tablet

การใช้และดูแลรักษา Tablet

การจัดทำ “การใช้และดูแลรักษา Tablet” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้เครื่อง Tablet ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Tablet กับ โปรแกรมสำรวจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสำนักงานฯ มีโครงการที่ใช้ Tablet ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงการดูแลรักษา ข้อควรปฏิบัติและข้อเสนอแนะการใช้ Tablet หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท ำ “การใช้และดูแลรักษา Tablet” จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.