Articles

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานแจงนับ 2560 ระดับสถิติจังหวัด โดยมี นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เป็นโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้าการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น สานักงานสถิติแห่งชาติกาหนดแผนการดาเนินงาน ครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561 โดยในปี 2559 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับในปี 2560 จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานประกอบการ เช่น จานวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จานวนคนทางาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดาเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ และสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งกาหนดคาบเวลาการปฏิบัติงานสนามระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560 ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวการณ์การดาเนินกิจการ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนใช้ประกอบในการวางแผนกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกสาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (งานแจงนับ) แก่สานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถบริหารและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและแนวทางในการพัฒนางานโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.