Articles

ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในหลายอาชีพ

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยการทำงานของ สตรีไทย จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือการสำรวจแรงงาน พ.ศ. 2559 พบว่า ประเทศไทยมีผู้หญิงที่มีอายุ15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 28.76 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 17.52 ล้านคน ว่างงาน 1.75 แสนคน ผู้รอฤดูกาล 2.23 หมื่นคน และอยู่นอกกำลังแรงงาน (เรียนหนังสือ แก่ชรา ป่วย) 11.04 ล้านคน ในส่วนการทำงานของผู้หญิงไทย พบว่า มีหลายอาชีพที่ลูกจ้างเป็นผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย เช่น เสมียน (หญิงร้อยละ 70.6 และชายร้อยละ 29.4) พนักงาน บริการ (หญิงร้อยละ 59.6 ชายร้อยละ 40.3) ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน ด้านธุรกิจ (หญิงร้อยละ 59.6 และชายร้อยละ 40.4) และผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ (หญิงร้อยละ 53.1 ชายร้อยละ 46.9) จากผลสำรวจแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับสตรีมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นางนวลนภาฯกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.