Articles

คุณภาาพชีวิตผู้หญิง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ทั้ง 17 เป้าประสงค์ มีเป้าหมายหนึ่งที่กล่าวถึง การบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและส่งเสริมคุณค่า ของผู้หญิงและเด็กหญิง ซึ่งมีเป้าหมายหนึ่งที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของผู้หญิง คือ เรื่องการแต่งงานหรืออยู่กินกันครั้งแรกก่อนวัยอันควร (ก่อนอายุ 18 ปี) ซึ่งถือว่าแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับวัย เพราะยังเป็นวัยที่ควรจะเรียนหนังสือ

ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2558 จะเห็นว่าผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่แต่งงาน/อยู่กินกันก่อนอายุ 18 ปี ประมาณ ร้อยละ 22.5 และแต่งงาน/อยู่กินกันก่อนอายุ 15 ปี ประมาณ ร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2555 แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไทยมีการ แต่งงาน/อยู่กินกันก่อน 15 และ 18 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อย


รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.