Articles

ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดสมุทรสงคราม

       จังหวัดสมุทรสงคราม มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 18 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.6203) เนื่องจากการพัฒนาคนด้านรายได้ ด้านการศึกษา และด้านชีวิตการงานมีความก้าวหน้ามากติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 6, 6, และ 8 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ มี ตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคน้อยที่สุดคืออยู่ลำดับที่ 1 ความไม่เสมอภาคของรายได้ (ค่าสัมประสิทธิ์จีนี) ค่อนข้างน้อยมากอยู่ลำดับที่ 6 ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุดคืออยู่ลำดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด และไม่มีประชากรทำงานต่ำระดับ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาคนด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนและด้านการมีส่วนร่วมมีความก้าวหน้า น้อยมากติดลำดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยอยู่ลำดับที่ 76 และ 69 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยวและผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวสูงมากอยู่ลำดับที่ 75 จาก 77 จังหวัด  จำนวนองค์กรชุมชนก็ค่อนข้างน้อยอยู่ลำดับที่ 67 จาก 77 จังหวัด

Attachments:
Download this file (ตัวชี้วัด60.pdf)ตัวชี้วัด60.pdf[ ]1532 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.