โครงสร้างและอัตรากำลัง


อำนาจของสำนักงานสถิติจังหวัด ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีดังนี้

1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศสถิติที่สำคัญ และจำเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่

2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่

3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆในระดับพื้นที่

4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่

5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่

6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่

7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.