การบริหารจัดการแม่น้ำลำคลอง

การบริหารจัดการแม่น้ำลำคลอง

VC 1 : คุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูการบริหารจัดการแม่น้ำลำคลอง

  CSF 1 ป้องกันแม่น้ำลำคลองไม่ให้เสื่อมโทรม และเกิดมลพิษทางน้ำ

       KPI 1.1 แม่น้ำลำคลองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

                 1.1.1 ค่าชี้วัดมาตรฐานต่างๆของแม่น้ำลำคลอง

  CSF 2 บริหารจัดการขยะ

       KPI 2.1 ปริมาณขยะลดลง

                 2.1.1 ปริมาณขยะจำแนกตามพื้นที่

VC 2 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแม่น้ำลำคลอง

  CSF 3 ส่งเสริมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการแม่น้ำลำคลอง

       KPI 3.1 กลุ่มภาคีเครือข่าย

                 3.1.1 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

                 3.1.2 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

                 3.1.3 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาฯในแต่ละกลุ่มภาคีเครือข่าย

  CSF 4 ส่งเสริมให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น

       KPI 4.1 มีแผน/กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง

                 4.1.1 จำนวนชุดของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานในการจัดทำแผนฟื้นฟูฯทั้งระดับท้องถิ่น และจังหวัด

                 4.1.2  จำนวนครั้งในการจัดทำประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาฟื้นฟูฯของคณะฯแต่ละชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.