ข้าว

ข้าว

VC 1 : การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

  CSF 1.1  พัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น การคัดเลือกพันธ์ข้าว การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำ

  อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

       KPI 1.1.1 ชนิดพันธ์ข้าวที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก

                 1.1.1.1 ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

       KPI 1.1.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานและแหล่งน้ำสาธารณะ

                 1.1.2.1 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

                 1.1.2.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

                 1.1.2.3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

                 1.1.2.4 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

VC 2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

  CSF 2.1 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต

  ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต

  และการลดต้นทุน  เป็นต้น

       KPI 2.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว

                 2.1.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว

       KPI 2.1.2 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยวและเนื้อที่เสียหาย

                 2.1.2.1 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว

                             เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว

                             เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเสียหาย

       KPI 2.1.3 จำนวนผลผลิตข้าว

                 2.1.3.1 ผลผลิตข้าวทั้งปี

                 2.1.3.2 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

       KPI 2.1.4 มูลค่าราคาข้าวของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

                 2.1.4.1 ราคาข้าวเปลือกเหนียวต่อกิโลกรัม

                             ราคาข้าวเปลือกเจ้าต่อกิโลกรัม

       KPI 2.1.5 ต้นทุนการผลิตข้าวของจังหวัดที่ลดลง

                 2.1.5.1 ต้นทุนผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

       KPI 2.1.6 จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยของจังหวัดได้รับการรับรอง

       คุณภาพข้าวตามมาตรฐาน

                 2.1.6.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP

                 2.1.6.2 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

                 2.1.6.3 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

       KPI 2.1.7 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลง

                 2.1.7.1 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการเปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

                 2.1.7.2 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่

  CSF 2.2 เกษตรกรมีแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม(Crop Zoning and planning)

       KPI 2.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดทำแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยว

       ที่เหมาะสม(Crop Zoning and planning)

                 2.2.1.1 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

                 2.2.1.2 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

VC 3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

  CSF 3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้

  ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

       KPI 3.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยปลอดภัย

       ของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

                 3.1.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร

                 3.1.1.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

                 3.1.1.3 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

  CSF 3.2 มีเครือข่ายสถาบันการเงิน/กองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวปลอดภัย

       KPI 3.2.1 ร้อยละของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิตและการเงิน

       เมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด

                 3.2.1.1 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC 4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

  CSF 4.1 โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์มีจำนวนเพียงพอและได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสำหรับ

  การสีข้าวปลอดภัย

       KPI 4.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GMP

                 4.1.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

                 4.1.1.2 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนหรือสหกรณ์

  CSF 4.2 การแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น( Value Creation)

       KPI 4.2.1 การแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (Value Creation) ให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว

                 4.2.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC 5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

  CSF 5.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด

  เช่น มียุ้งฉาง หรือโกดัง หรือสถานที่รวบรวมสินค้าข้าวที่ได้มาตรฐาน (Warehouse)

       KPI 5.1.1 จำนวนยุ้งฉาง หรือโกดัง หรือ สถานที่เก็บรวบรวมสินค้า (Warehouse) ที่ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัย

                 5.1.1.1 จำนวนครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

       KPI 5.1.2 จำนวนศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวปลอดภัยในระดับจังหวัด

                 5.1.2.1 จำนวนโกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

VC 6 : การพัฒนาระบบการตลาด

  CSF 6.1 มีระบบตลาดกลางสินค้าข้าว

       KPI 6.1.1 ปริมาณข้าวที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น

                 6.1.1.1 ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

  CSF 6.2 มีรูปแบบและตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ดึงดูด น่าสนใจ ใช้ง่ายและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

       KPI 6.2.1 จำนวนรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรองและมีการขอแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา

                 6.2.1.1 บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.