ขยะ

ขยะ

VC 1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

  CSF 1.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน/ขยะจากภาคเกษตร/ขยะและของเสียอุตสาหกรรม

       KPI 1.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น

                 1.1.1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

                 1.1.1.2 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

                 1.1.1.3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

                 1.1.1.4 ปริมาณขยะสะสม

                 1.1.1.5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

                 1.1.1.6 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

  CSF 1.2 การบังคับใช้กฎหมายในการทิ้งขยะและของเสียจากแหล่งกำเนิด

       KPI 1.2.1 ปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษลดลง

                 1.2.1.1 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

  CSF 1.3 ศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

       KPI 1.3.1 รายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

                 1.3.1.1 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

VC 2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

  CSF 2.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ

       KPI 2.1.1 แหล่งจัดเก็บ/กำจัดขยะ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง

                 2.1.1.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

                 2.1.1.2 จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

                 2.1.1.3 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

                 2.1.1.4 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

                 2.1.1.5 จำนวนล้งมะพร้าว

  CSF 2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะให้กับพื้นที่มีปัญหาขยะ

       KPI 2.2.1 ชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

                 2.2.1.1 จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

  CSF 2.3 สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

       KPI 2.3.1 เครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

                 2.3.1.1 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

                 2.3.1.2 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

VC 3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

  CSF 3.1 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

       KPI 3.1.1 กิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

                 3.1.1.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

                 3.1.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

  CSF 3.2 การป้องกันและจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาขยะล้นเมืองกับพื้นที่ใกล้เคียง

       KPI 3.2.1 แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

                 3.2.1.1 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

                 3.2.1.2 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.