การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

VC 1 : วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว

  CSF 1 มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

       KPI 1.1 ร้อยละของการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                 1.1.1 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งไทยและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                 1.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                 1.1.3 จำนวนนักทัศนาจรทั้งไทยและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเที่ยวเชิงอนุรักษ์

       KPI 1.2 ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                 1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เยียมเยือนทั้งไทยและต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์
                 จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย/วัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก

                 1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์
                 จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย/วัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก

                 1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของนักทัศนาจรทั้งไทยและต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์
                 จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย/วัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก

                 1.2.4 ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน) ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งไทยและต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                 1.2.5 ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                 1.2.6 ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน) ของนักทัศนาจรทั้งไทยและต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์

       KPI 1.3 จำนวนโฮมสเตย์ที่เพิ่มขึ้น

                 1.3.1 จำนวนโฮมสเตย์

VC 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

  CSF 2 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

       KPI 2.1 ระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนรายจังหวัด

                 2.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

                 2.1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว(ล้านบาท)

  CSF 3 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       KPI 3.1 คดีด้านการท่องเที่ยวลดลง

                 3.1.1 จำนวนคดีการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว

                 3.1.2 จำนวนคดีทรัพย์สินนักท่องเที่ยว เสียหาย/ถูกลักทรัพย์

                 3.1.3 เรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

VC 3 : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

  CSF 4 พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

       KPI 4.1 แรงงานและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

                 4.1.1 จำนวนแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการอบรม

                 4.1.2 จำนวนครั้งในการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่แรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

  CSF 5  ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน

       KPI 5.1 มีสมาคม/ชมรมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

                 5.1.1 จำนวนสมาคม/ชมรมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

                 5.1.2 จำนวนสมาชิกของสมาคม/ชมรมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

VC 4 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

  CSF 6 การจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

       KPI 6.1 มลพิษจากสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ อากาศ และพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของประเทศ

                 6.1.1 ค่ามลพิษเฉลี่ยของทั้งประเทศ จำแนกตามประเภทมลพิษต่างๆ

                 6.1.2 ค่ามลพิษบริเวณแหล่งท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทมลพิษและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

VC 5 : พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

  CSF 7 สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ

       KPI 7.1 กิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

                 7.1.1 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

                 7.1.2 จำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จำแนกตามประเภท เช่น นักทัศนาจร นักท่องเที่ยว
                 สมาชิกในชุมชน เป็นต้น

  CSF 8 ส่งเสริม/อนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

       KPI 8.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บุรณะ/พัฒนา

                 8.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนา

                 8.1.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

VC 6 : พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

  CSF 9 พัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร และของที่ระลึก

       KPI 9.1  รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น

                 9.1.1 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจ และขนาด

  CSF 10 พัฒนาสินค้าของฝากและของที่ระลึก

       KPI 10.1 สินค้าของฝากและของที่ระลึกได้รับการพัฒนามากขึ้น

                10.1.1 จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกจำแนกตามประเภทและรูปแบบที่ได้รับการพัฒนา

VC 7 : พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์

  CSF 11 การทำการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

       KPI 11.1 กิจกรรมในการส่งเสริมการตลาด

                 11.1.1 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จำแนกตามประเภทของกิจกรรม

  CSF 12 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่

       KPI 12.1 การรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น

                 12.1.1 จำนวนครั้งในการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่

                 12.1.2 จำนวนครั้งที่เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.