การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต

VC 1 : ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว

  CSF 1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

       KPI 1.1 กิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพิ่มขึ้น

                 1.1.1 จำนวนกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว จำแนกตามลักษณะ/ประเภทกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้
                 การจัดงาน ฯลฯ

  CSF 2 ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

       KPI 2.1 คดียาเสพติดลดลง

                 2.1.1 จำนวนคดียาเสพติด

                 2.1.2 จำนวนผู้เสพยาเสพติด

VC 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา

  CSF 3 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

       KPI 3.1 เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงสถาบันการศึกษาอย่างทั่วถึง

                 3.1.1 จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา เช่น ระดับอนุบาล ประถม
                 มัธยม อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา

                 3.1.2 จำนวนสถาบันการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา

                 3.1.3 จำนวนกิจกรรมในการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา

  CSF 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่

       KPI 4.1 ร้อยละนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน

                 4.1.1 จำนวนประชากรวัยเรียน จำแนกตามอายุเข้าเรียนตามเกณฑ์

                 4.1.2 จำนวนผู้เรียนในระบบ จำแนกตามชั้นปี เพศ

       KPI 4.2 ร้อยละนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

                 4.2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา และตามพื้นที่

                 4.2.2 จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา และตามพื้นที่

       KPI 4.3 สัดส่วนนักเรียนต่อครู

                 4.3.1 จำนวนครูจำแนกตามวุฒิการศึกษาของครู (เช่น ป.ตรี ป. โท ป.เอก)

                 4.3.2 จำนวนครูจำแนกตามระดับการศึกษาของนักเรียน (เช่น ครูประถม ครูมัธยมต้น ครูมัธยมปลาย)

  CSF 5 สร้างโอกาส/แนวทางในการเข้าสู่การศึกษาในระดับสูง/ช่องทางอาชีพสำหรับเยาวชนที่จะจบการศึกษา

       KPI 5.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่จะจบการศึกษาได้มีโอกาสเข้าสู่การศึกษาระดับสูง/
       ช่องทางอาชีพ

                 5.1.1 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่จะจบการศึกษาได้มีโอกาสเข้าสู่การศึกษาระดับสูง/ช่องทางอาชีพ
                 จำแนกตามประเภทกิจกรรม เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์

VC 3 : ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน/ชุมชน

  CSF 6 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษา

       KPI 6.1 การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษา

                 6.1.1 จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษา

                 6.1.2 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษา

  CSF 7 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน

       KPI 7.1 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน

                 7.1.1 จำนวนกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต(สำหรับนักเรียน กศน. รวมถึงเด็กและเยาวชน)

                 7.1.2 จำนวนนักเรียน กศน. รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

  CSF 8 สร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

       KPI 8.1 จัดกิจกรรมสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

                 8.1.1 จำนวนกิจกรรมสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

VC 4 : ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มอายุ

  CSF 9 การป้องกันมิให้ประชาชนป่วยเป็นโรคพื้นฐานทั่วไป

       KPI 9.1 ร้อยละของประชากรป่วยเป็นโรคพื้นฐานทั่วไปลดลง

                 9.1.1 จำนวนประชากรที่ป่วยเป็นโรคเฝ้าระวังทางระบาศวิทยา(40โรค)

  CSF 10 การดูแลสุขภาวะและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ

       KPI 10.1 ร้อยละของผู้ป่วยสูงวัยลดลง

                 10.1.1 จำนวนผู้ป่วย จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรคมาตรฐาน

                 10.1.2 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกและใน(เฉพาะโรงพยาบาล)

  CSF 11 ดูแลผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

       KPI 11.1 ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

                 11.1.1 จำนวนสถานพยาบาล จำแนกตามขนาด และพื้นที่

                 11.1.2 จำนวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต่อจำนวนผู้ป่วย จำแนกตามสถานพยาบาล

                 11.1.3 จำนวนสถานพยาบาลต่อจำนวนประชากร จำแนกตามพื้นที่

VC 5 : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทำ/รายได้

  CSF 12 ให้ความรู้ ทักษะให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

       KPI 12.1 ชุมชนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการสร้างรายได้และมีอาชีพเสริม

                 12.1.1 จำนวนกิจกรรมการสร้างความรู้ ทักษะให้ชุมชนมีอาชีพเสริม

                 12.1.2 จำนวนประชากรในชุมชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ ทักษะ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.