มี.ค.๖๐ มีผู้ทำงานภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ ด้านแรงงานของประเทศในเดือนมีนาคม 2560 ว่า จำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.86 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 37.46 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.50 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.36 ล้านคน และผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน (เรียนหนังสือ แก่ชรา ป่วย ) 17.54 ล้านคน ซึ่งในจำนวนผู้มีงานทั้งหมด 37.46 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ที่ ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม 26.12 ล้านคน และในภาคเกษตรกรรม 11.34 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 พบว่า ในภาคเกษตรกรรมมีจำนวนผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 9.0 หมื่นคน (จาก 11.25 ล้านคน เป็น 11.34 ล้านคน) ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในการปลูกต้นยางพารา ข้าวเหนียวและ ข้าวจ้าว ผลการสำรวจยังพบว่าผู้ที่จบปริญญาตรีว่างงานสูงสุด พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นางนวลนภาฯกล่าว 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.