สำนักงำนสถิติฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เริ่ม 20 ก.ค. น

วันนี้ (29มิถุนายน 2560) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดแถลงข่าว “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย” ณ กระทรวงการคลัง นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กล่าวว่า จากปัญหาความเหลื่อมล้าที่เกิดสะสมขึ้นในสังคม ทำให้รัฐบาลต้องทำการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาล ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แม้ว่ารัฐบาลจะมีข้อมูลจากโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 แล้ว แต่รัฐบาลยังต้องการชุดข้อมูลที่สำคัญจำนวนมาก มาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงเห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการสำรวจ ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอ เพื่อให้ภาครัฐและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย


รายละเอียดสามารถอ่านต่อได้ตามไฟล์แนบ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.