ภาวะการทำงานของประชากรเดือนธันวาคม 2559

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนธันวาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 160,860 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 113,462 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 113,298 คน ผู้ว่างงาน 164 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 47,398 คน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.