Display # 
Title Author Hits
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2563 Written by admin 24
รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 Written by admin 162
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1 ปี 2563 Written by admin 154
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562 Written by admin 105
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4 ปี 2562 Written by admin 148
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2562 Written by admin 158
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 2 ปี 2562 Written by admin 137
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1 ปี 2562 Written by admin 132
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561 Written by admin 144
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เผยตัวเลขว่างงานเดือนธันวาคม 2560 Written by admin 482

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.