สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เผยตัวเลขว่างงานเดือนธันวาคม 2560

           สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2560 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 161,810 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือพร้อมที่จะทำงาน 114,088 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 113,759 คน และผู้ว่างงาน 329 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 47,722 คน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น หากพิจารณาถึงจำนวนผู้ว่างงานในเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 329 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.29 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559   จำนวนผู้ว่างงานลดลงจำนวน 165 คน และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 0.15 เป็นร้อยละ 0.29) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง (จาก 430 คน เป็น 329 คน) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 0.15 เป็นร้อยละ 0.29)   เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เพศชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.08 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.52 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานเพศชายลดลง (จากร้อยละ 0.20 เป็นร้อยละ 0.08) และเพศหญิงอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย (จากร้อยละ 0.59 เป็นร้อยละ 0.52) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม หรือที่  www.samutsongkhram.nso.go.th


Attachments:
Download this file (สรง_December 60.pdf)สรง_December 60.pdf[ ]1560 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.