สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เผยตัวเลขว่างงานเดือนตุลาคม 2560

    สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนตุลาคม 2560 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 161,656 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือพร้อมที่จะทำงาน 111,102 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 110,838 คน  และผู้ว่างงาน 264 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 50,554 คน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น  หากพิจารณาถึงจำนวนผู้ว่างงานในเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 264 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559   จำนวนผู้ว่างงานลดลงจำนวน 438 คน และอัตราการว่างงานลดลง (จากร้อยละ 0.6 เป็นร้อยละ 0.2) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (จาก 209 คน เป็น 264 คน) และอัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง คือ ร้อยละ 0.2 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพศชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.2 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานเพศชายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาก (จากร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 0.2)  และเพศหญิงอัตราการว่างงาน             ไม่เปลี่ยนแปลง  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม หรือที่  www.samutsongkhram.nso.go.th


Attachments:
Download this file (สรง_ตุลาคม60.pdf)สรง_ตุลาคม60.pdf[ ]2383 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.